Kanjertraining De zorg voor het pedagogische klimaat en in het bijzonder de zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is een speerpunt op onze school. Ons doel is een optimale persoonlijkheidsontwikkeling van ieder kind op sociaal-emotioneel gebied. Daarom heeft o.b.s. De Anwende ervoor gekozen zich te ontwikkelen tot KANJERSCHOOL. Na een aantal jaren van scholing en training mogen we ons sinds 25 maart 2015 Kanjerschool noemen.                                                                                      
De Kanjertraining is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
Doelen zijn:

Het groepsgebeuren staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt.
Het welbevinden van onze kinderen op school en de sfeer in de klas vinden wij als team erg belangrijk. De Kanjertraining kan daaraan een extra bijdrage leveren. Daarom geven wij de training in alle groepen op onze school.
Het doel van de training komt in het kort erop neer dat je op een goede manier met jezelf en met een ander leert omgaan.
De school dient voor te bereiden op het maatschappelijk functioneren, nu en in de toekomst. Tot de maatschappelijke functies van het onderwijs behoort ondermeer dat de school bij leerlingen waarden en normenbesef kweekt.
Dit is, naast het leren van kennis en vaardigheden, van groot belang. Door hoge eisen te stellen aan de kwaliteit van het opvoeden, waarbij waarden en normen een basis vormen voor groeps en schoolregels en waar ruimte is voor dialoog, is een fundament gelegd voor het verstandelijk leren.
 
Vanuit de kanjermethodiek leren wij de kinderen hoe ze moeten reageren in bepaalde situaties. Ook de leerkrachten hebben geleerd hoe ze, allemaal op dezelfde wijze, kinderen vanuit de kanjermethodiek moeten aanspreken, toespreken en aanleren hoe ze zich als Kanjers moeten gedragen.