Ouders en school


Arcade
Onze school
Inrichting van ons ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Inrichting van ons ouderbeleid


Aspect
Zichtbare kenmerken
Ouders informeren over schoolbeleid en schoolactiviteiten  Schoolgids
Website met jaarkalender, schoolapp en mail
Nieuwsbrief
Informatieavonden
Oudergesprekken
Ouders betrekken bij schoolactiviteiten  Activiteitencommissies / ouderhulp
Klassenshows
Schoolfeesten
Ouders betrekken bij schoolbeleid en schoolontwikkeling  Medezeggenschapsraad
Ouderpanel
Tevredenheidsonderzoeken
Op de hoogte stellen van opvattingen en verwachtingen van de ouders  Rapport en rapportbespreking
Omgekeerde tien-minutengesprek aan het begin van het jaar
Informatieavond per groep
Overleg met ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
Indien nodig tussendoor extra contacten
Schoolkeuzegesprekken
Gebruik van de Plaatsingswijzer
Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind (pedagogisch partnerschap) 
 
Omgekeerde tien-minutengesprek aan het begin van het jaar
Overleg met ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
Schoolkeuzegesprekken
Protocol doorstroom (doubleren en versnellen)
Invoeren/uitbreiden leerlingportfolio