Organisatie intern en extern


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
 

Activiteitencommissies


Onze school heeft meerdere activiteitencommissies waarin ouders/verzorgers van de school zitting hebben. Deze commissies zijn actief betrokken bij onderhoud van het schoolplein, luizenbrigade, ophalen van het oud papier, vieringen en festiviteiten. Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een lijst van activiteiten. Ouders kunnen zelf aangeven bij welke activiteit ze het team willen ondersteunen bij de organisatie en uitvoering. In het kader van wetgeving heeft onze school een regeling opgesteld voor de vrijwillige ouderbijdrage. Zie hoofdstuk 4.8.