Een veilige school


 

De inrichting van het gebouw
Het is belangrijk dat het gebouw regelmatig wordt gecontroleerd op onveilige situaties. Die controle wordt uitgevoerd door een team van deskundigen dat namens onze stichting het gebouw van binnen en buiten bekijkt. Ze gebruiken een lijst waarop allerlei belangrijke veiligheidspunten staan. Er wordt o.a. gelet op bereikbaarheid uitgangen, opslag reinigingsmiddelen en de veiligheid op het plein. Na de controle wordt de lijst besproken met de directie, die het verslag kan bespreken met het team. Eventuele tekortkomingen worden onmiddellijk gemeld bij het schoolbestuur.
 
De inrichting van het schoolplein
Bij de inrichting van het plein zijn de wettelijke veiligheidsvoorschriften in acht genomen. Doel is een veilige speelplaats. Belangrijk is dat de speeltoestellen die op het plein staan, regelmatig worden gecontroleerd. De conciërge bekijkt de speeltoestellen en als er gebreken worden geconstateerd, zal hij die direct repareren of er wordt een deskundige ingeschakeld. Al deze werkzaamheden worden bijgehouden in het logboek.
 
Een duidelijk ontruimingsplan
Als er iets ernstigs gebeurt, kan het noodzakelijk zijn dat het gebouw moet worden ontruimd; hiervoor is het zogenaamde ontruimingsplan opgesteld. Er wordt ieder schooljaar gezamenlijke  ontruimingsoefening gehouden met alle gebruikers van de Aeldermeent.
 
Voldoende BHV-ers
In verband met veiligheid in de school en de uitvoering van bijvoorbeeld het ontruimingsplan, gaan onze bedrijfshulpverleners (BHV-ers) regelmatig op nascholing. Zo worden de leerkrachten bijgeschoold op het gebied van eerste hulp en brandbestrijding. Dit schooljaar gaan er opnieuw drie leerkrachten op cursus.

Toezicht op het plein
Tijdens alle pauzes en bij het uitgaan van de school is er toezicht op het plein. Als er onregelmatigheden worden geconstateerd, zal de pleinwacht de leerling(en) daarop aanspreken en het voorval melden aan de leerkracht.

Parkeren
Wanneer u uw kinderen naar school wilt brengen of van school wilt ophalen, vragen wij u om zo weinig mogelijk gebruik te maken van de auto. Rondom de school is er sprake van eenrichtingsverkeer en er geldt een stopverbod. Wij vragen u gebruik te maken van de parkeervakken. Het stopverbod geldt ook voor de school aan de Paardelandsdrift. Op deze wijze proberen we onveilige verkeerssituaties door invoegende en uitdraaiende auto’s te voorkomen. Dit in het belang van de veiligheid van de kinderen, dus ook uw kind. Tevens verzoeken wij u de snelheid te beperken op het moment dat u de kinderen naar school brengt.