Medezeggenschapsraad

 

 

Meedenken over het beleid op school
Elke school heeft een schoolbestuur, ook wel bevoegd gezag genoemd. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen door de school. Het schoolbestuur neemt deze beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg met de medezeggenschapsraad (MR). Elk belangrijk besluit dat het schoolbestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Dit is geen vrijblijvend iets, maar ligt vastgelegd in een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO).
De MR bestudeert en bediscussieert deze beleidsvoornemens en stemt wel of niet in met deze voornemens, of zij geeft advies.

Samenstelling
In de medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding). De grootte van de MR, is afhankelijk van het aantal leerlingen op de school. Voor o.b.s. De Anwende geldt dat de MR uit 4 personen bestaat (2 ouders, 2 personeelsleden). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad.

Overleg
De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderdata kunt u vinden op de schoolkalender. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De notulen zijn dus ook openbaar, nadat ze zijn goedgekeurd door de MR-leden. De stukken liggen ter inzage in een aparte MR-map in de lerarenkamer.

Onderwerpen
In feite is ieder onderwerp dat met de school te maken heeft, geschikt om binnen de MR te bespreken. Het kan gaan over verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties, de keuze van een lesmethode of de tussenschoolse opvang. Ook staan zaken als het zorgplan, de schoolgids en het veiligheidsbeleid op de agenda van de MR. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt kenbaar maken aan het bestuur, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd.
 

Samenstelling medezeggenschapsraad
De volgende personen hebben op dit moment zitting in de MR;

In de oudergeleding:
Anoek van der Weide  (voorzitter)
Femke Bos

In de personeelsgeleding:
Gea Manting 
Illse Pool-Hulleman