Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept 
Lesuren
Onderwijstijd
 

Burgerschap


Arcade


Burgerschapsonderwijs is op alle scholen van Arcade onderdeel van het curriculum. Wij vinden het belangrijk dat we in ons onderwijs aandacht besteden aan de voorbereiding van onze leerlingen op de samenleving. Dit houdt in dat we onze leerlingen sociale vaardigheden en omgangsregels leren, maar ook vaardigheden over de maatschappelijke dimensie, zoals diversiteit en democratie.  
Actief burgerschap betekent de bereidheid en het vermogen om een actieve bijdrage te leveren aan de complexe, pluriforme en multiculturele samenleving. 
Aspecten van burgerschap kunnen aan bod komen in een vak of leergebied dat inhoudelijk aansluit bij deze thematiek. Ook kunnen schoolbreed onderwerpen worden uitgewerkt, waarbij in alle groepen aandacht voor het thema is.  
Schooljaar 2018-2019 is door het ministerie van OCW gewerkt aan het verduidelijken van de burgerschapsopdracht voor scholen. Artikel 8 van de Wet op het primair onderwijs is hierop aangepast. De wet zal schooljaar 2020-2021 van kracht zijn. Scholen zullen n.a.v. de wetswijziging aansluitend hun visie en uitwerking aanpassen. 
 

Onze school


Onderwijs in Burgerschap op OBS De Anwende sluit aan bij de kerndoelen op dit gebied. Leidraad voor het burgerschapsonderwijs vormt de schoolbreed gehanteerde methode en werkwijze van de Kanjertraining. Met inzet van deze methode komen de volgende aspecten aan de orde:
 
Identiteit:  
Het thema nationale identiteit, met o.a. Koningsdag, volkslied, 4/5 mei en monumenten komt niet aanbod. Dit onderwerp wordt belicht in groep 7-8 middels een project geschiedenis rondom het thema “Tweede wereldoorlog en bevrijding”. De school neemt eveneens deel aan “Adopteer een monument”.
 
Democratie  
Het onderdeel Democratische rechtstaat wordt aan de orde gesteld in de lessen staatsinrichting.
 
Participatie  
Vanuit onze visie  en kernwaarden beschouwen de school als oefenplaats. Burgerschapsonderwijs omvat vier elementen:
 
1. Kennis en kennisoverdracht
Over bijvoorbeeld: geestelijke stromingen, democratie, discriminatie, rechtspraak, verkiezingen.
 
2. Houding/attitude
Bijvoorbeeld samenwerken, samen spelen, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid.
 
3. Reflectie en meningsvorming
Bijvoorbeeld omgaan met levensvragen, waarden en normen.
 
4. Sociale vaardigheden
Hoe ga je om met jezelf, met anderen, met de omgeving.