Ouders en school


Ouderbetrokkenheid
Gescheiden ouders/voogdij
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
 

Ouderbetrokkenheid


Het belang van de betrokkenheid van ouders/verzorgers  
 
Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Ouders en school hebben hierbij een gedeelde verantwoordelijkheid en daardoor ook diverse raakvlakken:  
Communicatie   
Vormen van ouderbetrokkenheid 
Bij ouderbetrokkenheid hoort ook de ouderparticipatie. Dat wil zeggen: de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten. De hulp van ouders op onze school is onmisbaar. Niet alleen de Medezeggenschapsraad en de Activiteitencommissies spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook alle andere ouders/verzorgers. We denken hierbij aan:  

Inrichting van ons ouderbeleid


Aspect
Zichtbare kenmerken
Ouders informeren over schoolbeleid en schoolactiviteiten  Schoolgids
Website met jaarkalender, schoolapp en mail
Nieuwsberichten via de schoolapp
Informatieavonden
Oudergesprekken
Ouders betrekken bij schoolactiviteiten  Activiteitencommissies / ouderhulp
Klassenshows
Schoolfeesten
Ouders betrekken bij schoolbeleid en schoolontwikkeling  Medezeggenschapsraad
Tevredenheidsonderzoeken
Op de hoogte stellen van opvattingen en verwachtingen van de ouders  Rapport en rapportbespreking
Omgekeerde tien-minutengesprek aan het begin van het jaar
Informatieavond per groep
Overleg met ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
Indien nodig tussendoor extra contacten
Schoolkeuzegesprekken
Gebruik van de Plaatsingswijzer
Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind (pedagogisch partnerschap) 
 
Omgekeerde tien-minutengesprek aan het begin van het jaar
Overleg met ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
Schoolkeuzegesprekken
Protocol doorstroom (doubleren en versnellen)
Invoeren/uitbreiden leerlingportfolio